วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

W13 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ น่ารู้

Group: Admin
Posts: 995
Joined: 30-November 05
Member No.: 1,043เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผมรวบรวมในตอนที่อ่าน ebook แล้วก็ manual + ดูหนัง sub eng ต่างๆ น่ะครับ
ส่วนใหญ่จะนำมาจาก ฐานข้อมูลพจนานุกรม lexitron หรือไม่ก็ http://dict.longdo.com/

..................................
excerpt - ข้อความที่ตัดตอนมา ย่อหน้า
covey - กลุ่ม ฝูง
denote - แสดงถึง
opportunity - โอกาสที่ดี
propriety - ความเหมาะสม
curtain - ผ้าม่าน
lamp - ตะเกียง
verify - ยืนยันความถูกต้อง
vacuum - สุญญากาศ
tremendous - ใหญ่โตมาก
sufficiency - ความพอเพียง
acknowledgment - การยอมรับ
actuate - กระตุ้นให้ทำ
exceed - เกินกว่า มากกว่า
comprehensive - ครอบคลุม
attemp - พยายาม
either - เช่นกัน, อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
intensive - เข้มข้น, ละเอียดถี่ถ้วน
intrude - บุกรุก
precede - อยู่หน้า, นำหน้า, นำ, มีมาก่อน
incorporate - รวมเข้าด้วยกัน
audience - ผู้ชม
fetter - ผูกมัด
unlike - แตกต่างจาก
adequate - เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้
accomplish - ทำสำเร็จ, บรรลุผล
accord - สอดคล้อง
adjacent - ใกล้ชิด, ติดต่อกัน
anticipate - คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย
approximate - ประมาณ, ใกล้เคียง
aspect - ลักษณะ, รูปการ, ด้านของปัญหา
attention - การเอาใจใส่,ความสนใจ, การพิจารณา
base on - ยึดถือ
beyond - พ้น ไกลจาก
bother - รบกวน,รบกวนจิตใจ
burden - ภาระ, ทำให้ยุ่งยาก
circumstance - สถานการณ์
collision - การปะทะกัน, ความขัดแย้ง
complementary - ประกอบ, ซึ่งทำให้ครบ
compromise - การประนีประนอม
hence - เพราะฉะนั้น
hire - การเช่า,การว่าจ้าง
implication - สิ่งที่เกี่ยวข้อง
incur - ก่อให้เกิด ทำให้เกิด
inquire - ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม
instance - กรณี, ตัวอย่าง
integrity - ความมั่นคง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
intervene - แทรกแซง ก้าวก่าย
invent - ประดิษฐ์
investigate - สำรวจ, สืบสวน, สอบสวน
issue - สิ่งที่ปล่อยออกมา, สิ่งตีพิมพ์, ชุด, ปัญหา
likely - เป็นไปได้ น่าจะเป็นไปได้
matter - สาระ
conjunction - สันธานเช่น and or, การชุมนุมกัน
convenient - สะดวก
mandatory - เกี่ยวกับคำสั่ง, ข้อบังคับ
measure - วัด, หาค่า, ประมาณ, กะ, ประเมิน
mention - กล่าวถึง, อ้างอิงถึง
notice - ข่าวสาร ข้อความเตือน
concentrate - รวมพลัง, เพ่งสมาธิ
concern - เกี่ยวกับ, กังวลเกี่ยวกับ
convince - ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ
cushion - หมอนพิง
delegate - ตัวแทน, ผู้แทน, แต่งตั้งตัวแทน
derive - ได้มาจาก
distribution - การแจก, การเผยแพร่
due to - เนื่องจาก
enable - ทำให้สามารถ
enforce - ทำให้ปฎิบัติตาม
essential - ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ
foreign - ต่างประเทศ, ต่างชาติ
graceful - สวยงาม
notify - แจ้ง, ประกาศ, บอกให้ทราบ
observe - สังเกต
obvious - ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย
omit - ละเว้น
particular - โดยเฉพาะ, จำเพาะเจาะจง
purpose - วัตถุประสงค์
via - โดยทาง โดยเส้นทาง
worth - มีคุณค่า, ประโยชน์, ราคา
respect - ลักษณะ, ประเด็น, ความเคารพ, สัมพันธ์กับ
tear down - ถอดออกเป็นชิ้น ๆ
accommodate - จัดให้เหมาะ, ทำให้เข้ากับ
discipline - ทำให้มีวินัย
evident - ชัดแจ้ง
prominent - สะดุดตา
effort - ความพยายาม, อุตสาหะ
credential - หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง
awesome - ยอดเยี่ยม, สุดยอด
impact - การอัด, การกระทบ, ผลกระทบ
narrative - เรื่องเล่า, การบรรยาย
rely on - ไว้ใจใน, ขึ้นอยู่กับ
insight - การเข้าใจอย่าถ่องแท้, ความเข้าใจที่ชัดเจน
pending - ซึ่งยังไม่จข, ยังไม่เสร็จสิ้น (ตรงข้าม complete)
sniff - สงสัย, ข้อสงสัย
erratic - ไม่แน่ไม่นอน
yield - ให้ผลผลิต
elegant - สวยงาม
negligible - ซึ่งไม่สำคัญ
consolidate - รวมเป็นหนึ่ง
curry - เครื่องแกง
nifty - เชี่ยวชาญ
solely - โดยลำพัง
bridge - เชื่อม
crucial - สำคัญมาก
mere - เพียงเท่านั้น
respective - ซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละ~
adhere - ยึดมั่น
precious - ล้ำค่า, อันเป็นที่รัก
favor - ความช่วยเหลือ
with pleasure - ด้วยความยินดี
urgent - เร่งด่วน
agent - ตัวแทน
fasten - ผูก
traveler courier - มัคคุเทศหัวหน้ากลุ่มทัวร์
regard - ความเอาใจใส่, ปรารถนาดี
neglect - ไม่สนใจ, พลาด (เพราะประมาท หรือ เลินเล่อ)
pretend - แกล้งทำว่าเป็นจริง
amateur - สมัครเล่น
guidance - การแนะแนว
pitiful - น่าสงสาร
respect - เอาใจใส่,เคารพ
figure out - คำนวณ, หาคำตอบ
...., right? - ใช่ป่ะ (สำนวน)
pay attention to - เอาใจใส่ต่อ (สำนวน)
dedicate - อุทิศ
why does it have to be me?
you are the only one we have.
interfere - ก้าวก่าย
what kind of a person is he?
personality - บุคลิก
fond - สิ่งที่รัก
so do i (สำนวน)
married - แมริดึ
just - เพียงแค่
aunts - ป้า, น้ำสาว
cousin - ลูกพี่ลูกน้อง
none - ไม่มี
nephew - หลานชาย
backyard - สวนหลังบ้าน
antonym - คำที่มีความหมายตรงข้าม
go to bed == go to sleep
mean - หมายความว่า
terrestrial - เกี่ยวกับโลก, คนที่อาศัยบนโลก
it's none of your business - ไม่ใช่ธุระของคุณ
in ชื่อประเทศ
no longer - ไม่อีกต่อไป
stay - อยู่, ใช้แทน is, am, are ฯลฯ
southern - ทางใต้ , adj.
plot - เค้าโครงเรื่อง, ที่ดินแปลงเล็ก, วางแผน
to be used to - ถูกใช้เพื่อ
used to - เคย (และได้เลิกกระทำไปแล้ว)
contract - การสัญญา, ย่อ
a few - น้อย; few น้อยมาก
I hope so - หวังว่าเป็นอย่างนั้น (สำนวน)
sweet - ใจดี
narrator - ผู้บรรยาย
probably - น่าจะเป็นไปได้ , adv.
scary - น่าตกใจ
herb อ่านว่า เอิบบึ
plump - ท้วม
ultimately - ท้ายทีสุด
revolution - การปฏิวัติ
cohesive - ซึ่งติดกัน
daunt - ทำให้กลัว
challenge - การท้าทาย, เรียกร้อง, กระตุ้น
furthermore - นอกจากนี้
threaten - คุกคาม
discipline - การฝึกฝน, ข้อบังคับ
obsolete - ล้าสมัย
establish - แสดงให้เห็นว่า..
consequently - ดังนั้น
gravitate - ดูดเข้าหากัน
away - ไปที่อื่น, ไปทิศทางอื่น , adv.
artifact - สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น
tendency - แนวโน้ม
mature - เติบโต , adj.
behind - ข้างหลัง, ล้าหลัง, สนับสนุน
industry - อุตสาหกรรม
proven - ผ่านการพิสูจน์ ***
client - ลูกค้า
standardize - ทำให้เป็นมาตรฐาน [ize$ = ทำให้เป็น]
combine - การรวมกัน
controversy - การโต้เถียงกัน
proposal - ข้อเสนอ
transmit - ถ่ายทอด, ส่ง
constraint - บังคับ, จำกัด
particular - โดยเฉพาะ
neighbor - เพื่อนบ้าน
suppose - สมมติว่า
regardless - โดยไม่คำนึงถึง
particularly - โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
fair ปาณกลาง
decay - เสื่อมลง
nifty - เชี่ยวชาญ
propagation - การแพร่ข่าว
seldom - แทบจะไม่
methodology - วิธีการ
populate - อาศัยอยู่ ***
conform - ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน
convey - ขนส่ง, ถ่ายทอด, แสดงถึง
impose - กำหนด
narrative - เรื่องเล่า, คำบรรยาย
resource - ทรัพยากร
diverse - ประกอบไปด้วยหลายอย่าง ***
demand - ความต้องการ
contribute - มีส่วนทำให้,ทำให้ ***
contributor - การบริจาค, ผู้ช่วยเหลือ
upcomming - ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
revision - การปรับปรุงใหม่
merit - คุณความดี, ข้อดี, ควรจะได้รับ **
circular - ซึ่งเป็นวงกลม, ไม่ตรง
diversity - ความหลากหลาย
adopt - เลือกใช้, รับเอา
bare - เปลือยเปล่า, เผยให้เห็น...
the rest - ส่วนที่เหลือ, การพักผ่อน
brief - โดยย่อ
represent - แสดงให้เห็น, เป็นสัญลักษณ์ของ
summary - ใจความสรุป
point out - มุ่งไปที่
influence - มีอิทธิพลต่อ
inherent - ซึ่งมีอยู่เป็นปกติ, โดยธรรมชาติ
blend - ผสม
predecessor - บรรพบุรุษ
proprietary - เป็นผู้ครอบครอง
hallmark - ตรารับรองมาตรฐาน
term - ภาคเรียน, คำศัพท์
detect - ค้นหา
pass - ส่งต่อไป, สอบผ่าน, อนุมัติ
the historical problem of.. - ปัญหา..ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
stretch - ขยายออก, ยืดหยุ่น
assess - ประเมิน
inventory - รายการสิ่งของ, รายการคลัง
glossary อภิธานศัพท์
unify - รวมเป็นหน่วยเดียวกัน
role - บทบาท บทละคร
participant - ผู้มีส่วนร่วม
pleasant - น่ายินดี
inception - การก่อตั้ง
assemble - ประกอบเอามารวมกัน
gather ชุมนุม, นำมารวม, รวบรวม
endeavor - ความพยายาม
realistic - ปฎิบัติได้จริง
perceive - รับรู้
exploit - เอาเปรียบ, หาประโยชน์
obstacle - อุปสรรค
perception - แนวความคิด, ความเข้าใจ
document - บันทึกข้อมูลใส่กระดาษ, เทปฯลฯ, ใช้เอกสาร
statement - แถลงการณ์, ข้อความ, ถ้อยความ
prove - พิสูจน์
trade off - การแลกเปลี่ยน
likely - ดูดี, เป็นไปได้, เหมาะสม
rigorous - อย่างเข้มงวด
fabulous - ยอดเยี่ยม
emerge - เป็นที่รู้จัก, ปรากฎออกมา
exhaustive - ละเอียดถี่ถ้วน
robust - แข็งแรง, ทนทาน
diminish - ทำให้ลดลง
neat - เรียบร้อย เหมาะสม เพียวๆ
marginally - อย่างมีขอบเขต
paradigm - กรอบ, แบบจำลอง, ตัวอย่าง
largely - โดยส่วนมาก
frankly - อย่างตรงไปตรงมา
cohesive - ติดกัน,สัมพันธ์กัน
territory - อาณาเขต, แนวความคิด
take a step backward - เดินถอยหลัง
nutshell - เปลือกถั่ว, ผลไม้เปลือกแข็ง
in a nutshell - ในรูปแบบสรุป
arena - สนามกีฬา, เวที, สถานที่จัดงาน
thorough - ละเอียด ถี่ถ้วน
get off the ground - เริ่มต้น
session - การประชุม, ภาคการศึกษา, วาระ
critical - วิกฤต, ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง, ซึ่งสำคัญมาก
incoming - ที่ใกล้เข้ามา, ที่เข้ามา
shipment - การขนส่งสินค้าทางเรือ, จำนวนสินค้าที่ส่งทางเรือ
look up - ค้นหา
the right ... - ... ที่ถูกต้อง
supervisor - ผู้ควบคุมดูแล
department - แผนก
fulfillment - การทำให้บรรลุผล, การทำให้เสร็จสมบูรณ์
staff - คณะผู้ทำงาน, เจ้าหน้าที่
arrange - จัดเตรียม
notify - บอกข้อมูล, ให้ข้อมูล
in order to - เพื่อ, เพือที่จะ
proportion - สัดส่วน, ทำให้ได้สัดส่วน
quantify - แสดงปริมาณ, บอกจำนวน
practice - ฝึกซ้อม, วิธีปฎิบัติ
incorpolate - รวมเข้าด้วยกัน
underlying - ที่สำคัญ
substantially - เป็นชิ้นเป็นอัน, เป็นเรื่องเป็นราว
hindrance - เครื่องกีดขวาง
domain - อาณาเขต, ขอบเขตของสิ่งที่กำลังสนใจ
principle - องประกอบที่สำคัญ
dictate - ควบคุม, บงการ, บอกให้เขียนตาม
warehouse - โกดังสินค้า
massive - ใหญ่โต
budget - งบประมาณ
overcome - เอาชนะ, ปกคลุม
mandate - กฎหมาย, ข้อบังคับ
approval - การอนุมัติ
meantime - เวลาในระหว่างนั้น
directive - คำสั่ง
tend - โน้มเอียง
prescribe - แนะนำ
arrival - การมาถึง
outcome - ผล
straightforward - ตรงไปตรงมา, ง่ายๆ, โดยตรง
threaten - คุกคาม
pain - ความเจ็บปวด, ความทุกข์, ความเสียใจ ,+ สำนวนคือตัวปัญหา
bunch - กลุ่ม, ก้อน
rumor - ข่าวลือ
fate - โชคชะตา ผลลัพธ์
abominable - เลวทรามต่ำช้า
speak - พูด, กล่าว
eternity - ตลอดไป
cautious - รอบคอบ, ระมัดระวัง
apparently - ชัดเจน
trust - เชื่อใจ
territory - อาณาเขต
expand - ทำการขยาย
inevitable - หลีกเลี่ยงไม่ได้
superior - เหนือกว่า
rival - คู่แข่งมีความสามารถทัดเทียมกัน
fame - ชื่อเสี่ยง (คำนาม)
truce - การสงบศึก
oppose - ต่อต้าน
bent - แน่วแน่
valley - หุบเขา
military - ทหาร
surveillance - การตรวจตรา
rebel - ผู้ต่อต้าน
supremacy - อำนาจระดับสุง
suspect - สงสัยว่า..
suspicious - หวาดระแวง, น่าสงสัย
revenge - แก้แค้น
eventually - ในที่สุด
surpass - เกินกว่า
repository - โกดัง, ที่เก็บ
whilst - ขณะที่ (คำเชื่อม)
channel - มุ่งไปยัง, ขุดเป็นร่อง
anticipate - คาดหวัง, เตรียมป้องกันล่วงหน้า
dispatch - การส่งสิ่งของ
destiny - ชะตากรรม
disposal - กระบวนการกำจัดสิ่งของ
potential - ที่อาจเกิดขึ้นได้, ศักยภาพที่จะพัฒนาได้
aspire - มีความต้องการ
endow - บริจาค
versatility - ความสามารถหลายด้าน
constructive - ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, ที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น
adaptable - ปรับตัวได้
cling - ทำให้ติดแน่น
rebellion - การก่อกบฎ
enlightenment- การตรัสรู้
broaden - ขยับขยาย
appreciation - ความซาบซึ้ง
administer - จัดการ ดูแล
settle - ตัดสินใจ, เข้ามาอาศัย
flux - การไหล, การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
tendency - แนวโน้ม
glib - คล่องแคล่ว
excel - ดีเยี่ยม, เก่ง
diplomacy - การฑูต
ambition - ความทะเยอทะยาน
sympathetic - เห็นอกเห็นใจ
tolerant - ยอมรับฟังความคิดเห็น, มีความอดทน
compassion - ความเห็นใจ
benevolent - กุศล
inspire - ดลใจ
artistic - เกี่ยวกับศิลปะ
latent - ซ่อนเร้น
involvement - ความเกี่ยวข้อง
asset - สิ่งที่มีคุณค่า, สมบัติ
litter - ทิ้งของเรี่ยราด
singleton - คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
advisable - เป็นสิ่งที่คู่ควร
comprise - ประกอบด้วย, รวมถึง
landing - การเทียบท่า, ท่าเรือ
scene - เหตุการณ์
suspicious - น่าสงสัย
esoteric - ยากที่จะเข้าใจ
bogus - ไม่แท้
consistent - ที่สอดคล้องกัน
inject - ใส่เข้าไป
placeholder กรอบที่ว่างสำหรับข้อความ รูปภาพ ฯลฯ
site-width - ในขอบเขตที่ใช้กับทั้ง site
further - ซึ่งเพิ่มเข้ามา, มากขึ้น
dictate - ควบคุม, กำกับ
encompass ร้อมลอบ, รวมเข้าไว้ทั้งหมด
prune - ตัดออก, ทำให้ลดลง
transport - ขนย้าย, ขนส่ง
other (1) than (2) - (1) นอกจาก (2)
distinct - แตกต่างชัดเจน
spawn - วางไข่
agenda - กำหนดการ
commit - มอบหมายให้, ให้คำมั่นสัญญา
locate - หาที่ตั้ง
pioneer - นักบุกเบิก, สำรวจ
enterprise - ความกล้าได้กล้าเสีย, โครงการที่เสี่ยง, บริษัท
clue - บอกเป็นนัยๆ ร่องรอย
vice versa - ในทางกลับกัน
marshal - จัดให้เหมาะสมแก่การจัดเก็บ,การขนส่ง
flavor - รสชาติ,กลิ่น,ลักษณะเฉพาะตัว
trade off - การแลกเปลี่ยนสิ่งของ
fade - เลื่อน
investor - นักลงทุน
take away - เอามาจาก,เอาออกจาก
empower - ให้อำนาจ
momentum - แรงผลักดัน
payload - น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้
trail - ร่องรอย, ที่มา
synergy - การทำงานร่วมกัน, การสนันสนุนซึ่งกันและกัน
turning - การหมุน จุดหมุน, การเลี้ยว
turning point - จุดหักเห
Right on! - ถูกต้องแม่นยำเลย (สำนวน)
synchronize - ทำให้เข้าจังหวะกัน,ทำให้พร้อมกัน
stage - ระยะเวลา, เวที, ฉาก
vendor - ผู้ขาย
migration - อพยพ
thrill - ตื่นเต้น รู้สึกพอใจ
cutlery - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, เครื่องมือที่มีใบมีด
fork - ส้อม
well off - มั่งคั่ง
fit in - บรรจุลงใน
turkey - ไก่งวง
receipt - ใบเสร็จรับเงิน
recipe - ตำรากับข้าว,สูตร
sake - วัตถุประสงค์,ผลประโยชน์
gotcha - คำอุทานแสดงเข้าใจหรือตอบรับ
gear - ปรับ
unlikely - ไม่น่าจะเหมือน, ไม่น่าจะเป็นไปได้
confidential - ที่เป็นความลับ
policy - นโยบาย
cumbersome - ยุ่งยาก
migrate - อพยพ
trivial - ไม่สำคัญ ธรรมดา ไม่เอาจริงเอาจัง
evaporate - ระเหย
curious - อยากรู้อย่ากเห็น
debate - การอภิปราย, การถกเถียง
diligence - ความพากเพียร
catch up - คว้า, ฉกฉวย
commitment - เข้าไปกระทำและรับผิดชอบ
awake - ตื่นตัว
aware of - ตระหนัก
worthwhile - คุ้มค่ากับความพยายาม
hasty - รีบเร่ง, รีบร้อน
chronic - ที่ติดเป็นนิสัย
perpetually - ตลอดกาล
fence - กำแพง สิ่งกีดขวาง
muster - รวมรวม
prospect - ภาพที่มองเห็น, โอกาส
sphere - ขอบเขต วง
settle down to - มุ่งความสนใจ, ตั้งใจ
incline - อยากจะ, มีแนวโน้มจะ
rebel - ต่อต้าน
realm - ขอบเขต, ดินแดน
ascendancy - มีอำนาจ มีพลัง
Prolong - ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา
due to - เนื่องจาก
immature - ยังไม่โตเต็มที่
shudder - สั่นกลัว
assume - ยอมรับ
recoil from - ถอยหนีจาก
thorn - อุปศรรค, หนาม
undergoing - เผชิญ, ตรากตรำ
hardship - ความยากลำบาก
shirk - หลีกเลี่ยง, หนีงาน
principle-แหล่งที่มา สาเหตุ กฎ ทฤษฎี
criterion-เกณฑ์
groundwork -รากฐาน
masculine-ลักษณะเพศชาย ความเข้มแข็ง
feminine-ลักษณะเพศหญิง ความอ่อนโยน
bicker-โต้เถียง
arbitrarily -อย่างไม่มีกฎเกณ, อย่างตามใจชอบ
frowns upon -ไม่ยอมรับไม่อนุมัติ
favor - ให้การช่วยเหลือ,ยกย่อง,สนับสนุน
bestow -ให้
deprived of - เพิกถอนสิทธิ, ทำให้สูญเสีย
basis - พื้นฐาน
conducive - นำมาไปสู่, ซึ่งทำให้เกิดขึ้น
authentic - ของแท้น่าเชื่อถือ มีผลตามกฎหมาย
abiding - ตลอดไป
obesity - การอ้วนมากเกินไป
ingredients - ส่วนประกอบเครื่องปรุง
withhold - ระงับ ไม่อนุมัติ
moment - ขณะ(ชั่วครู่) เวลา โอกาส
glorious - รุ่งโรจน์ เปล่งปลั่ง
pursue - ไล่ตาม ทำให้ลุล่วง
united - ร่วมกัน, พร้อมเพรียงกัน, สอดคล้องกัน, แต่งงาน
postpone - เลื่อนเวลาออกไป
lost - หลงทาง, พ่ายแพ้, หายไป
justify - อธิบาย ให้เหตุผล แก้ตัว
participation - การเข้าร่วม , ร่วมมือ
abstinence - การบังคับใจตนเอง
bullshit - ไม่จริง หลอกลวง
asshole - คนโง่
advocate - สนับสนุน, ผู้ให้การสนับสนุน, ทนายแก้ต่าง
anarchy - ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล , อนาธิปไตย
emphasize - เน้น, ให้ความสำคัญ
moto - คติพจน์, หลักความประพฤติ
nonconformity - การไม่ยอมทำตาม
submission - การยอมจำนน, เสนอ
liberty - สิทธิขั้นพื้นฐาน, อิสระเสรี
curtail - ทำให้สั้นลง, ลดทอด
interminable - ไม่รู้จักจบ, ไม่สิ้นสุด
divested of - ปลดออกจาก
fullfilment - การบรรลุเป้าหมาย, ความสมหวัง
eventually - ท้ายที่สุด, ในที่สุด
nothingness - ความไม่สำคัญ, ความไม่มีค่า
state - กำหนด, ประกาศ แถลงการณ์, กล่าว
impractical - ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง, ใช้งานไม่ได้, ทำไม่ได้
ground of - เหตุผลของ
contemplate - วิเคราะห์ ใคร่ครวญ
domant - อยู่เฉยๆ ไม่เคลื่อนที่, แฝงอยู่
relevant - เกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น
enthusiasm - ความกระตือรือร้น, สิ่งที่กระตุ้นให้สนใจ
enchant - ทำให้หลงไหล ทำให้ปลื้มปิติห
dissipation - การทำให้กระจาย, สุรุ่ยสุร่าย
frustration - ความผิดหวัง ความไร้ผล
assails - ก่อกวน
potentialities - ศักยภาพความเป็นไปได้ ขีดความสามารถ
occupations - งาน
side - รอง, ข้างๆ
predominant - มีอิทธิพลมากกว่า, มีมากกว่า
retained - เก็บไว้ สงวนไว้
leisure - เวลาว่าง การว่างจากงาน
pursuits - งานอดิเรก
painstaking - อุตสาหะ เพียรพยายาม
criticism - การวิจารณ์
profound - ลึกซึ้ง
oath - คำสาบาน สัจจะ
polish - ขัดเกลา ปรับปรุงให้ดีขึ้น
attitude - ท่าทาง (การแสดงท่าทาง)
cheerful - มองโลกในแง่ดี
defiant attitude - การแสดงท่าท้าทาย
chase - ไล่ตาม
weave - ถักทอ, โยกไปมา
resolutely - อย่างกล้าหาญ
disturb - รบกวน
shallow - ตื้น
reckless - สะเพร่า
instant - รีบด่วน
complicate - ทำได้ยาก, ยาก
prudent - รอบคอบ
infrastructure - โครงสร้างพื้นฐาน
decade - กลุ่มที่ประกอบด้วย 10, 10 ปี
overwhelm - - ทำให้ความรู้สึกท่วมท้น, ทำให้พ่ายแพ้
cobble - ปะหรือซ่อม
order - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
numerous - มากมาย
disparate - ไม่เหมือนกันอย่างมาก
absence - การขาด,การไม่มีตัวตน
repository - ที่เก็บ,โกดัง,ผู้ที่ได้รับความไว้ใจ
deliberation - ความรอบคอบ
widespread - แพร่หลาย
deserve - สมควรได้รับ
trait - คุณสมบัติ,เส้นขีด
yearn - ปรารถนา
hint - เกริ่น
aggregate - ผลรวม รวบรวม
critique - การวิจารณ์
conference - การสัมนา
retreat - ล่าถอย,ถอนตัว,สันโดษ
humor - อารมณ์,อารมณ์ขัน
utter - พูด, แจ้ง
onerous - ยาก
exorbitant - มากเกินไป
knob - ลูกบิด
versatile - มีประโยชน์หลายอย่าง
affair - การงาน, เหตุการณ์
profiling - การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทราบรายละเอียด
spare - ว่าง
aggressive - ก้าวร้าว,มั่นใจ
recliam - เรียกกลับคืน
steady - มั่นคง
threshold - จุดเริ่มต้น,ทางเข้า
narrowly - อย่างแคบ
likelihood - ความเป็นไปได้
incur - ประสบกับสิ่งที่ไม่ดี
settle - ตัดสินใจ, ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่
fragile - เปราะแตกง่าย, บอบบาง
pace - อัตราการเดิน
occasion - โอกาส
most of the time - ส่วนมากแล้ว..
imperative - จำเป็น,ที่เป็นคำสั่ง
pertinent - เข้าเรื่อง,นำไปสู่เรื่อง ***
novice - ผู้เริ่มต้น
simultaneously - โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน
akin - เกี่ยวดองกัน,เหมือนกัน
terse - กะทัดรัด
tedious - น่าเบื่อหน่าย
tolerable - ทนได้ ค่อนข้างดี
solely - โดยลำพัง
dire - เลวร้ายมาก
consequence - ผลที่ตามมา
facet - ด้าน,มุมมอง
preface - คำนำ,เขียนคำนำ
succinct - สั้นกระชับ
further - ซึ่งเพิ่มเข้ามา, มากขึ้น, สนับสนุน
conclusion - ส่วนสุดท้าย ***
annoy - ทำให้รำคาญ, รบกวน
handy - สะดวก
privilege - ข้อได้เปรียบ,โอกาศ,ให้สิทธิพิเศษ
revise - แก้ไข ทบทวน
deem - คิดว่า (คำเป็นทางการ)
hassle - การทะเลาะ,การยุ่งยาก
surpass - เกินกว่า
inclusion - การผนวก
monetary - เกี่ยวกับเงินตรา
occupy - อาศัยอยู่ใน, กินเนื้อที่หรือเวลา
pad - เพิ่ม ***
compliant - ที่ยอมทำตาม ***
exhaustive - ละเอียดถี่ถ้วน
violate - ฝ่าฝืน
vastly - อย่างกว้างขวางมาก
deduce - ได้ข้อสรุป ***
facilitate - ทำให้สะดวกขึ้น
gonna - going to
strain - ทำให้ตึง,เครียด
sidetrack - ทำให้ออกนอกประเด็น
disciple - ลูกศิษฐ์
urge - กระตุ้น,แรงกระตุ้น
gotta - have got to, have got a
grasp - เข้าใจ,จับ,ความสามารถในการเข้าใจ
confront - เผชิญหน้า
enthusiasm - ความกระตือรือร้น,สิ่งกระตุ้นความสนใจ
posture - แสดงท่า,วางท่า,ทัศนคติ
tricky - เจ้าเล่ห์,หลอกลวง
weird - แปลกประหลาด, เกี่ยวกับโชคชะตา
eternal - ที่ไม่เปลี่ยนแปลง,ที่อยู่ชั่วนิรันดร์
conviction - ความเชื่อมั่น
embarrassed - ลำบากใจ ***
possessed - ถูกครอบงำทางจิตใจ
mesmerize - สะกดจิต
indecent - ไม่เหมาะสม,หยาบคาย
relieve - ผ่อนคลาย, ลดภาระ
apprentice - ผู้ฝึกงาน
restless - กระสับกระส่าย
tickle - จักจี้,รู้สึกคัน
beside - เทียบกับ,อยู่ข้าง,นอกเหนือไปจาก
insult - การดูถูก,วาจาหยาบคาย
strike out - ซัดออกไป,พลาดโอกาส
tolerance - ความอดกลั้น, การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
acquaintance - คนรู้จัก
barely - เรียบง่าย
bear - ทน
crawl - คลาน
regret - เสียดาย เสียใจ
digress - พูดนอกเรื่อง
decent - เหมาะสม
distract - ไขว้เขว
cheat - การคดโกง,คนโกง
penalty - ใทษ,การลงโทษ
beneath - อยู่ข้างล่าง
deserve - สมควรได้รับ
anyway - นอกจากนั้น
pupil - นักเรียน
call ? off - เลื่อน, อยู่ห่างๆ
assault - การจู่โจม
impatient - ใจร้อน
composer - นักแต่งเพลง
forgery - การปลอมแปลง
approve - เห็นดวย,อนุมัติ
craft - งานศิลปะ
obligation - สัญญาผูกมัด,หน้าที่,ความรู้สึกเป็นบุญคุณ
farewell - การกล่าวลา
diminish - ทำให้ลดลง
brevity - ระยะเวลาสั้น,การใช้คำที่สั้นกระชับ
campaign - การรณรงค์ การหาเสียง
veritable - จริง
dispensable - ที่ไม่จำเป็น
stubborn - ดื้อรั้น
imitate - เลียนแบบ
thirst - ความกระหาย
protest - ยืนยัน,คัดค้าน
camouflage - การอำพราง
ceremony - พิธีการ
struggle - ดิ้นรน,ต่อสู้
frankly - อย่างตรงไปตรงมา
aggregate - ผลรวม รวบรวม
trustworthy - น่าไว้วางใจ
absurd - ไร้สาระ
pursue - ไล่ตาม ทำให้ลุล่วง
ally - คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
vital - เกี่ยวกับชีวิต, สำคัญมาก, ที่ทำให้ถึงตายได้, มีชีวิตชีวา
hesitation - ความลังเล
spar - การทะเลาะ การต่อยมวย
insurmountable- ซึ่งยากเกินกว่าจะเอาชนะได้
sophisticate - ซึ่งมีประสบการณ์มาก
altruist- ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
simplistic - ง่าย
bow - โค้งคำนับ
wound - บาดเจ็บ,บาดแผล
disgrace - ความเสื่อมเสีย
sigh - ถอนหายใจ
tuition - ค่าเล่าเรียน
stickler - ความยุ่งยาก
orderliness - ความเป็นระเบียบ
discipline - ข้อบังคับ
extrovert - เอาใจใส่
excerpt - ข้อความที่ตัดตอนมา ย่อหน้า
covey - กลุ่ม ฝูง
denote - แสดงถึง
opportunity - โอกาสที่ดี
propriety - ความเหมาะสม
curtain - ผ้าม่าน
lamp - ตะเกียง
verify - ยืนยันความถูกต้อง
vacuum - สุญญากาศ
tremendous - ใหญ่โตมาก
sufficiency - ความพอเพียง
acknowledgment - การยอมรับ
actuate - กระตุ้นให้ทำ
exceed - เกินกว่า มากกว่า
comprehensive - ครอบคลุม
attemp - พยายาม
either - เช่นกัน, อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
intensive - เข้มข้น, ละเอียดถี่ถ้วน
intrude - บุกรุก
precede - อยู่หน้า, นำหน้า, นำ, มีมาก่อน
incorporate - รวมเข้าด้วยกัน
audience - ผู้ชม
fetter - ผูกมัด
unlike - แตกต่างจาก
adequate - เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้
accomplish - ทำสำเร็จ, บรรลุผล
accord - สอดคล้อง
adjacent - ใกล้ชิด, ติดต่อกัน
anticipate - คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย
approximate - ประมาณ, ใกล้เคียง
aspect - ลักษณะ, รูปการ, ด้านของปัญหา
attention - การเอาใจใส่,ความสนใจ, การพิจารณา
base on - ยึดถือ
beyond - พ้น ไกลจาก
bother - รบกวน,รบกวนจิตใจ
burden - ภาระ, ทำให้ยุ่งยาก
circumstance - สถานการณ์
collision - การปะทะกัน, ความขัดแย้ง
complementary - ประกอบ, ซึ่งทำให้ครบ
compromise - การประนีประนอม
hence - เพราะฉะนั้น
hire - การเช่า,การว่าจ้าง
implication - สิ่งที่เกี่ยวข้อง
incur - ก่อให้เกิด ทำให้เกิด
inquire - ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม
instance - กรณี, ตัวอย่าง
integrity - ความมั่นคง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
intervene - แทรกแซง ก้าวก่าย
invent - ประดิษฐ์
investigate - สำรวจ, สืบสวน, สอบสวน
issue - สิ่งที่ปล่อยออกมา, สิ่งตีพิมพ์, ชุด, ปัญหา
likely - เป็นไปได้ น่าจะเป็นไปได้
matter - สาระ
conjunction - สันธานเช่น and or, การชุมนุมกัน
convenient - สะดวก
mandatory - เกี่ยวกับคำสั่ง, ข้อบังคับ
measure - วัด, หาค่า, ประมาณ, กะ, ประเมิน
mention - กล่าวถึง, อ้างอิงถึง
notice - ข่าวสาร ข้อความเตือน
concentrate - รวมพลัง, เพ่งสมาธิ
concern - เกี่ยวกับ, กังวลเกี่ยวกับ
convince - ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ
cushion - หมอนพิง
delegate - ตัวแทน, ผู้แทน, แต่งตั้งตัวแทน
derive - ได้มาจาก
distribution - การแจก, การเผยแพร่
due to - เนื่องจาก
enable - ทำให้สามารถ
enforce - ทำให้ปฎิบัติตาม
essential - ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ
foreign - ต่างประเทศ, ต่างชาติ
graceful - สวยงาม
notify - แจ้ง, ประกาศ, บอกให้ทราบ
observe - สังเกต
obvious - ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย
omit - ละเว้น
particular - โดยเฉพาะ, จำเพาะเจาะจง
purpose - วัตถุประสงค์
via - โดยทาง โดยเส้นทาง
worth - มีคุณค่า, ประโยชน์, ราคา
respect - ลักษณะ, ประเด็น, ความเคารพ, สัมพันธ์กับ
tear down - ถอดออกเป็นชิ้น ๆ
accommodate - จัดให้เหมาะ, ทำให้เข้ากับ
discipline - ทำให้มีวินัย
evident - ชัดแจ้ง
prominent - สะดุดตา
effort - ความพยายาม, อุตสาหะ
credential - หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง
awesome - ยอดเยี่ยม, สุดยอด
impact - การอัด, การกระทบ, ผลกระทบ
narrative - เรื่องเล่า, การบรรยาย
rely on - ไว้ใจใน, ขึ้นอยู่กับ
insight - การเข้าใจอย่าถ่องแท้, ความเข้าใจที่ชัดเจน
pending - ซึ่งยังไม่จข, ยังไม่เสร็จสิ้น (ตรงข้าม complete)
sniff - สงสัย, ข้อสงสัย
erratic - ไม่แน่ไม่นอน
yield - ให้ผลผลิต
elegant - สวยงาม
negligible - ซึ่งไม่สำคัญ
consolidate - รวมเป็นหนึ่ง
curry - เครื่องแกง
nifty - เชี่ยวชาญ
solely - โดยลำพัง
bridge - เชื่อม
crucial - สำคัญมาก
mere - เพียงเท่านั้น
respective - ซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละ~
adhere - ยึดมั่น
precious - ล้ำค่า, อันเป็นที่รัก
favor - ความช่วยเหลือ
with pleasure - ด้วยความยินดี
urgent - เร่งด่วน
agent - ตัวแทน
fasten - ผูก
traveler courier - มัคคุเทศหัวหน้ากลุ่มทัวร์
regard - ความเอาใจใส่, ปรารถนาดี
neglect - ไม่สนใจ, พลาด (เพราะประมาท หรือ เลินเล่อ)
pretend - แกล้งทำว่าเป็นจริง
amateur - สมัครเล่น
guidance - การแนะแนว
pitiful - น่าสงสาร
respect - เอาใจใส่,เคารพ
figure out - คำนวณ, หาคำตอบ
...., right? - ใช่ป่ะ (สำนวน)
pay attention to - เอาใจใส่ต่อ (สำนวน)
dedicate - อุทิศ
why does it have to be me?
you are the only one we have.
interfere - ก้าวก่าย
what kind of a person is he?
personality - บุคลิก
fond - สิ่งที่รัก
so do i (สำนวน)
married - แมริดึ
just - เพียงแค่
aunts - ป้า, น้ำสาว
cousin - ลูกพี่ลูกน้อง
none - ไม่มี
nephew - หลานชาย
backyard - สวนหลังบ้าน
antonym - คำที่มีความหมายตรงข้าม
go to bed == go to sleep
mean - หมายความว่า
terrestrial - เกี่ยวกับโลก, คนที่อาศัยบนโลก
it's none of your business - ไม่ใช่ธุระของคุณ
in ชื่อประเทศ
no longer - ไม่อีกต่อไป
stay - อยู่, ใช้แทน is, am, are ฯลฯ
southern - ทางใต้ , adj.
plot - เค้าโครงเรื่อง, ที่ดินแปลงเล็ก, วางแผน
to be used to - ถูกใช้เพื่อ
used to - เคย (และได้เลิกกระทำไปแล้ว)
contract - การสัญญา, ย่อ
a few - น้อย; few น้อยมาก
I hope so - หวังว่าเป็นอย่างนั้น (สำนวน)
sweet - ใจดี
narrator - ผู้บรรยาย
probably - น่าจะเป็นไปได้ , adv.
scary - น่าตกใจ
herb อ่านว่า เอิบบึ
plump - ท้วม
ultimately - ท้ายทีสุด
revolution - การปฏิวัติ
cohesive - ซึ่งติดกัน
daunt - ทำให้กลัว
challenge - การท้าทาย, เรียกร้อง, กระตุ้น
furthermore - นอกจากนี้
threaten - คุกคาม
discipline - การฝึกฝน, ข้อบังคับ
obsolete - ล้าสมัย
establish - แสดงให้เห็นว่า..
consequently - ดังนั้น
gravitate - ดูดเข้าหากัน
away - ไปที่อื่น, ไปทิศทางอื่น , adv.
artifact - สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น
tendency - แนวโน้ม
mature - เติบโต , adj.
behind - ข้างหลัง, ล้าหลัง, สนับสนุน
industry - อุตสาหกรรม
proven - ผ่านการพิสูจน์ ***
client - ลูกค้า
standardize - ทำให้เป็นมาตรฐาน [ize$ = ทำให้เป็น]
combine - การรวมกัน
controversy - การโต้เถียงกัน
proposal - ข้อเสนอ
transmit - ถ่ายทอด, ส่ง
constraint - บังคับ, จำกัด
particular - โดยเฉพาะ
neighbor - เพื่อนบ้าน
suppose - สมมติว่า
regardless - โดยไม่คำนึงถึง
particularly - โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
fair ปาณกลาง
decay - เสื่อมลง
nifty - เชี่ยวชาญ
propagation - การแพร่ข่าว
seldom - แทบจะไม่
methodology - วิธีการ
populate - อาศัยอยู่ ***
conform - ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน
convey - ขนส่ง, ถ่ายทอด, แสดงถึง
impose - กำหนด
narrative - เรื่องเล่า, คำบรรยาย
resource - ทรัพยากร
diverse - ประกอบไปด้วยหลายอย่าง ***
demand - ความต้องการ
contribute - มีส่วนทำให้,ทำให้ ***
contributor - การบริจาค, ผู้ช่วยเหลือ
upcomming - ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
revision - การปรับปรุงใหม่
merit - คุณความดี, ข้อดี, ควรจะได้รับ **
circular - ซึ่งเป็นวงกลม, ไม่ตรง
diversity - ความหลากหลาย
adopt - เลือกใช้, รับเอา
bare - เปลือยเปล่า, เผยให้เห็น...
the rest - ส่วนที่เหลือ, การพักผ่อน
brief - โดยย่อ
represent - แสดงให้เห็น, เป็นสัญลักษณ์ของ
summary - ใจความสรุป
point out - มุ่งไปที่
influence - มีอิทธิพลต่อ
inherent - ซึ่งมีอยู่เป็นปกติ, โดยธรรมชาติ
blend - ผสม
predecessor - บรรพบุรุษ
proprietary - เป็นผู้ครอบครอง
hallmark - ตรารับรองมาตรฐาน
term - ภาคเรียน, คำศัพท์
detect - ค้นหา
pass - ส่งต่อไป, สอบผ่าน, อนุมัติ
the historical problem of.. - ปัญหา..ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
stretch - ขยายออก, ยืดหยุ่น
assess - ประเมิน
inventory - รายการสิ่งของ, รายการคลัง
glossary อภิธานศัพท์
unify - รวมเป็นหน่วยเดียวกัน
role - บทบาท บทละคร
participant - ผู้มีส่วนร่วม
pleasant - น่ายินดี
inception - การก่อตั้ง
assemble - ประกอบเอามารวมกัน
gather ชุมนุม, นำมารวม, รวบรวม
endeavor - ความพยายาม
realistic - ปฎิบัติได้จริง
perceive - รับรู้
exploit - เอาเปรียบ, หาประโยชน์
obstacle - อุปสรรค
perception - แนวความคิด, ความเข้าใจ
document - บันทึกข้อมูลใส่กระดาษ, เทปฯลฯ, ใช้เอกสาร
statement - แถลงการณ์, ข้อความ, ถ้อยความ
prove - พิสูจน์
trade off - การแลกเปลี่ยน
likely - ดูดี, เป็นไปได้, เหมาะสม
rigorous - อย่างเข้มงวด
fabulous - ยอดเยี่ยม
emerge - เป็นที่รู้จัก, ปรากฎออกมา
exhaustive - ละเอียดถี่ถ้วน
robust - แข็งแรง, ทนทาน
diminish - ทำให้ลดลง
neat - เรียบร้อย เหมาะสม เพียวๆ
marginally - อย่างมีขอบเขต
paradigm - กรอบ, แบบจำลอง, ตัวอย่าง
largely - โดยส่วนมาก
frankly - อย่างตรงไปตรงมา
cohesive - ติดกัน,สัมพันธ์กัน
territory - อาณาเขต, แนวความคิด
take a step backward - เดินถอยหลัง
nutshell - เปลือกถั่ว, ผลไม้เปลือกแข็ง
in a nutshell - ในรูปแบบสรุป
arena - สนามกีฬา, เวที, สถานที่จัดงาน
thorough - ละเอียด ถี่ถ้วน
get off the ground - เริ่มต้น
session - การประชุม, ภาคการศึกษา, วาระ
critical - วิกฤต, ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง, ซึ่งสำคัญมาก
incoming - ที่ใกล้เข้ามา, ที่เข้ามา
shipment - การขนส่งสินค้าทางเรือ, จำนวนสินค้าที่ส่งทางเรือ
look up - ค้นหา
the right ... - ... ที่ถูกต้อง
supervisor - ผู้ควบคุมดูแล
department - แผนก
fulfillment - การทำให้บรรลุผล, การทำให้เสร็จสมบูรณ์
staff - คณะผู้ทำงาน, เจ้าหน้าที่
arrange - จัดเตรียม
notify - บอกข้อมูล, ให้ข้อมูล
in order to - เพื่อ, เพือที่จะ
proportion - สัดส่วน, ทำให้ได้สัดส่วน
quantify - แสดงปริมาณ, บอกจำนวน
practice - ฝึกซ้อม, วิธีปฎิบัติ
incorpolate - รวมเข้าด้วยกัน
underlying - ที่สำคัญ
substantially - เป็นชิ้นเป็นอัน, เป็นเรื่องเป็นราว
hindrance - เครื่องกีดขวาง
domain - อาณาเขต, ขอบเขตของสิ่งที่กำลังสนใจ
principle - องประกอบที่สำคัญ
dictate - ควบคุม, บงการ, บอกให้เขียนตาม
warehouse - โกดังสินค้า
massive - ใหญ่โต
budget - งบประมาณ
overcome - เอาชนะ, ปกคลุม
mandate - กฎหมาย, ข้อบังคับ
approval - การอนุมัติ
meantime - เวลาในระหว่างนั้น
directive - คำสั่ง
tend - โน้มเอียง
prescribe - แนะนำ
arrival - การมาถึง
outcome - ผล
straightforward - ตรงไปตรงมา, ง่ายๆ, โดยตรง
threaten - คุกคาม
pain - ความเจ็บปวด, ความทุกข์, ความเสียใจ ,+ สำนวนคือตัวปัญหา
bunch - กลุ่ม, ก้อน
rumor - ข่าวลือ
fate - โชคชะตา ผลลัพธ์
abominable - เลวทรามต่ำช้า
speak - พูด, กล่าว
eternity - ตลอดไป
cautious - รอบคอบ, ระมัดระวัง
apparently - ชัดเจน
trust - เชื่อใจ
territory - อาณาเขต
expand - ทำการขยาย
inevitable - หลีกเลี่ยงไม่ได้
superior - เหนือกว่า
rival - คู่แข่งมีความสามารถทัดเทียมกัน
fame - ชื่อเสี่ยง (คำนาม)
truce - การสงบศึก
oppose - ต่อต้าน
bent - แน่วแน่
valley - หุบเขา
military - ทหาร
surveillance - การตรวจตรา
rebel - ผู้ต่อต้าน
supremacy - อำนาจระดับสุง
suspect - สงสัยว่า..
suspicious - หวาดระแวง, น่าสงสัย
revenge - แก้แค้น
eventually - ในที่สุด
surpass - เกินกว่า
repository - โกดัง, ที่เก็บ
whilst - ขณะที่ (คำเชื่อม)
channel - มุ่งไปยัง, ขุดเป็นร่อง
anticipate - คาดหวัง, เตรียมป้องกันล่วงหน้า
dispatch - การส่งสิ่งของ
destiny - ชะตากรรม
disposal - กระบวนการกำจัดสิ่งของ
potential - ที่อาจเกิดขึ้นได้, ศักยภาพที่จะพัฒนาได้
aspire - มีความต้องการ
endow - บริจาค
versatility - ความสามารถหลายด้าน
constructive - ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, ที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น
adaptable - ปรับตัวได้
cling - ทำให้ติดแน่น
rebellion - การก่อกบฎ
enlightenment- การตรัสรู้
broaden - ขยับขยาย
appreciation - ความซาบซึ้ง
administer - จัดการ ดูแล
settle - ตัดสินใจ, เข้ามาอาศัย
flux - การไหล, การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
tendency - แนวโน้ม
glib - คล่องแคล่ว
excel - ดีเยี่ยม, เก่ง
diplomacy - การฑูต
ambition - ความทะเยอทะยาน
sympathetic - เห็นอกเห็นใจ
tolerant - ยอมรับฟังความคิดเห็น, มีความอดทน
compassion - ความเห็นใจ
benevolent - กุศล
inspire - ดลใจ
artistic - เกี่ยวกับศิลปะ
latent - ซ่อนเร้น
involvement - ความเกี่ยวข้อง
asset - สิ่งที่มีคุณค่า, สมบัติ
litter - ทิ้งของเรี่ยราด
singleton - คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
advisable - เป็นสิ่งที่คู่ควร
comprise - ประกอบด้วย, รวมถึง
landing - การเทียบท่า, ท่าเรือ
scene - เหตุการณ์
suspicious - น่าสงสัย
esoteric - ยากที่จะเข้าใจ
bogus - ไม่แท้
consistent - ที่สอดคล้องกัน
inject - ใส่เข้าไป
placeholder กรอบที่ว่างสำหรับข้อความ รูปภาพ ฯลฯ
site-width - ในขอบเขตที่ใช้กับทั้ง site
further - ซึ่งเพิ่มเข้ามา, มากขึ้น
dictate - ควบคุม, กำกับ
encompass ร้อมลอบ, รวมเข้าไว้ทั้งหมด
prune - ตัดออก, ทำให้ลดลง
transport - ขนย้าย, ขนส่ง
other (1) than (2) - (1) นอกจาก (2)
distinct - แตกต่างชัดเจน
spawn - วางไข่
agenda - กำหนดการ
commit - มอบหมายให้, ให้คำมั่นสัญญา
locate - หาที่ตั้ง
pioneer - นักบุกเบิก, สำรวจ
enterprise - ความกล้าได้กล้าเสีย, โครงการที่เสี่ยง, บริษัท
clue - บอกเป็นนัยๆ ร่องรอย
vice versa - ในทางกลับกัน
marshal - จัดให้เหมาะสมแก่การจัดเก็บ,การขนส่ง
flavor - รสชาติ,กลิ่น,ลักษณะเฉพาะตัว
trade off - การแลกเปลี่ยนสิ่งของ
fade - เลื่อน
investor - นักลงทุน
take away - เอามาจาก,เอาออกจาก
empower - ให้อำนาจ
momentum - แรงผลักดัน
payload - น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้
trail - ร่องรอย, ที่มา
synergy - การทำงานร่วมกัน, การสนันสนุนซึ่งกันและกัน
turning - การหมุน จุดหมุน, การเลี้ยว
turning point - จุดหักเห
Right on! - ถูกต้องแม่นยำเลย (สำนวน)
synchronize - ทำให้เข้าจังหวะกัน,ทำให้พร้อมกัน
stage - ระยะเวลา, เวที, ฉาก
vendor - ผู้ขาย
migration - อพยพ
thrill - ตื่นเต้น รู้สึกพอใจ
cutlery - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, เครื่องมือที่มีใบมีด
fork - ส้อม
well off - มั่งคั่ง
fit in - บรรจุลงใน
turkey - ไก่งวง
receipt - ใบเสร็จรับเงิน
recipe - ตำรากับข้าว,สูตร
sake - วัตถุประสงค์,ผลประโยชน์
gotcha - คำอุทานแสดงเข้าใจหรือตอบรับ
gear - ปรับ
unlikely - ไม่น่าจะเหมือน, ไม่น่าจะเป็นไปได้
confidential - ที่เป็นความลับ
policy - นโยบาย
cumbersome - ยุ่งยาก
migrate - อพยพ
trivial - ไม่สำคัญ ธรรมดา ไม่เอาจริงเอาจัง
evaporate - ระเหย
curious - อยากรู้อย่ากเห็น
debate - การอภิปราย, การถกเถียง
diligence - ความพากเพียร
catch up - คว้า, ฉกฉวย
commitment - เข้าไปกระทำและรับผิดชอบ
awake - ตื่นตัว
aware of - ตระหนัก
worthwhile - คุ้มค่ากับความพยายาม
hasty - รีบเร่ง, รีบร้อน
chronic - ที่ติดเป็นนิสัย
perpetually - ตลอดกาล
fence - กำแพง สิ่งกีดขวาง
muster - รวมรวม
prospect - ภาพที่มองเห็น, โอกาส
sphere - ขอบเขต วง
settle down to - มุ่งความสนใจ, ตั้งใจ
incline - อยากจะ, มีแนวโน้มจะ
rebel - ต่อต้าน
realm - ขอบเขต, ดินแดน
ascendancy - มีอำนาจ มีพลัง
Prolong - ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา
due to - เนื่องจาก
immature - ยังไม่โตเต็มที่
shudder - สั่นกลัว
assume - ยอมรับ
recoil from - ถอยหนีจาก
thorn - อุปศรรค, หนาม
undergoing - เผชิญ, ตรากตรำ
hardship - ความยากลำบาก
shirk - หลีกเลี่ยง, หนีงาน
principle-แหล่งที่มา สาเหตุ กฎ ทฤษฎี
criterion-เกณฑ์
groundwork -รากฐาน
masculine-ลักษณะเพศชาย ความเข้มแข็ง
feminine-ลักษณะเพศหญิง ความอ่อนโยน
bicker-โต้เถียง
arbitrarily -อย่างไม่มีกฎเกณ, อย่างตามใจชอบ
frowns upon -ไม่ยอมรับไม่อนุมัติ
favor - ให้การช่วยเหลือ,ยกย่อง,สนับสนุน
bestow -ให้
deprived of - เพิกถอนสิทธิ, ทำให้สูญเสีย
basis - พื้นฐาน
conducive - นำมาไปสู่, ซึ่งทำให้เกิดขึ้น
authentic - ของแท้น่าเชื่อถือ มีผลตามกฎหมาย
abiding - ตลอดไป
obesity - การอ้วนมากเกินไป
ingredients - ส่วนประกอบเครื่องปรุง
withhold - ระงับ ไม่อนุมัติ
moment - ขณะ(ชั่วครู่) เวลา โอกาส
glorious - รุ่งโรจน์ เปล่งปลั่ง
pursue - ไล่ตาม ทำให้ลุล่วง
united - ร่วมกัน, พร้อมเพรียงกัน, สอดคล้องกัน, แต่งงาน
postpone - เลื่อนเวลาออกไป
lost - หลงทาง, พ่ายแพ้, หายไป
justify - อธิบาย ให้เหตุผล แก้ตัว
participation - การเข้าร่วม , ร่วมมือ
abstinence - การบังคับใจตนเอง
bullshit - ไม่จริง หลอกลวง
asshole - คนโง่
advocate - สนับสนุน, ผู้ให้การสนับสนุน, ทนายแก้ต่าง
anarchy - ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล , อนาธิปไตย
emphasize - เน้น, ให้ความสำคัญ
moto - คติพจน์, หลักความประพฤติ
nonconformity - การไม่ยอมทำตาม
submission - การยอมจำนน, เสนอ
liberty - สิทธิขั้นพื้นฐาน, อิสระเสรี
curtail - ทำให้สั้นลง, ลดทอด
interminable - ไม่รู้จักจบ, ไม่สิ้นสุด
divested of - ปลดออกจาก
fullfilment - การบรรลุเป้าหมาย, ความสมหวัง
eventually - ท้ายที่สุด, ในที่สุด
nothingness - ความไม่สำคัญ, ความไม่มีค่า
state - กำหนด, ประกาศ แถลงการณ์, กล่าว
impractical - ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง, ใช้งานไม่ได้, ทำไม่ได้
ground of - เหตุผลของ
contemplate - วิเคราะห์ ใคร่ครวญ
domant - อยู่เฉยๆ ไม่เคลื่อนที่, แฝงอยู่
relevant - เกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น
enthusiasm - ความกระตือรือร้น, สิ่งที่กระตุ้นให้สนใจ
enchant - ทำให้หลงไหล ทำให้ปลื้มปิติห
dissipation - การทำให้กระจาย, สุรุ่ยสุร่าย
frustration - ความผิดหวัง ความไร้ผล
assails - ก่อกวน
potentialities - ศักยภาพความเป็นไปได้ ขีดความสามารถ
occupations - งาน
side - รอง, ข้างๆ
predominant - มีอิทธิพลมากกว่า, มีมากกว่า
retained - เก็บไว้ สงวนไว้
leisure - เวลาว่าง การว่างจากงาน
pursuits - งานอดิเรก
painstaking - อุตสาหะ เพียรพยายาม
criticism - การวิจารณ์
profound - ลึกซึ้ง
oath - คำสาบาน สัจจะ
polish - ขัดเกลา ปรับปรุงให้ดีขึ้น
attitude - ท่าทาง (การแสดงท่าทาง)
cheerful - มองโลกในแง่ดี
defiant attitude - การแสดงท่าท้าทาย
chase - ไล่ตาม
weave - ถักทอ, โยกไปมา
resolutely - อย่างกล้าหาญ
disturb - รบกวน
shallow - ตื้น
reckless - สะเพร่า
instant - รีบด่วน
complicate - ทำได้ยาก, ยาก
prudent - รอบคอบ
infrastructure - โครงสร้างพื้นฐาน
decade - กลุ่มที่ประกอบด้วย 10, 10 ปี
overwhelm - - ทำให้ความรู้สึกท่วมท้น, ทำให้พ่ายแพ้
cobble - ปะหรือซ่อม
order - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
numerous - มากมาย
disparate - ไม่เหมือนกันอย่างมาก
absence - การขาด,การไม่มีตัวตน
repository - ที่เก็บ,โกดัง,ผู้ที่ได้รับความไว้ใจ
deliberation - ความรอบคอบ
widespread - แพร่หลาย
deserve - สมควรได้รับ
trait - คุณสมบัติ,เส้นขีด
yearn - ปรารถนา
hint - เกริ่น
aggregate - ผลรวม รวบรวม
critique - การวิจารณ์
conference - การสัมนา
retreat - ล่าถอย,ถอนตัว,สันโดษ
humor - อารมณ์,อารมณ์ขัน
utter - พูด, แจ้ง
onerous - ยาก
exorbitant - มากเกินไป
knob - ลูกบิด
versatile - มีประโยชน์หลายอย่าง
affair - การงาน, เหตุการณ์
profiling - การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทราบรายละเอียด
spare - ว่าง
aggressive - ก้าวร้าว,มั่นใจ
recliam - เรียกกลับคืน
steady - มั่นคง
threshold - จุดเริ่มต้น,ทางเข้า
narrowly - อย่างแคบ
likelihood - ความเป็นไปได้
incur - ประสบกับสิ่งที่ไม่ดี
settle - ตัดสินใจ, ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่
fragile - เปราะแตกง่าย, บอบบาง
pace - อัตราการเดิน
occasion - โอกาส
most of the time - ส่วนมากแล้ว..
imperative - จำเป็น,ที่เป็นคำสั่ง
pertinent - เข้าเรื่อง,นำไปสู่เรื่อง ***
novice - ผู้เริ่มต้น
simultaneously - โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน
akin - เกี่ยวดองกัน,เหมือนกัน
terse - กะทัดรัด
tedious - น่าเบื่อหน่าย
tolerable - ทนได้ ค่อนข้างดี
solely - โดยลำพัง
dire - เลวร้ายมาก
consequence - ผลที่ตามมา
facet - ด้าน,มุมมอง
preface - คำนำ,เขียนคำนำ
succinct - สั้นกระชับ
further - ซึ่งเพิ่มเข้ามา, มากขึ้น, สนับสนุน
conclusion - ส่วนสุดท้าย ***
annoy - ทำให้รำคาญ, รบกวน
handy - สะดวก
privilege - ข้อได้เปรียบ,โอกาศ,ให้สิทธิพิเศษ
revise - แก้ไข ทบทวน
deem - คิดว่า (คำเป็นทางการ)
hassle - การทะเลาะ,การยุ่งยาก
surpass - เกินกว่า
inclusion - การผนวก
monetary - เกี่ยวกับเงินตรา
occupy - อาศัยอยู่ใน, กินเนื้อที่หรือเวลา
pad - เพิ่ม ***
compliant - ที่ยอมทำตาม ***
exhaustive - ละเอียดถี่ถ้วน
violate - ฝ่าฝืน
vastly - อย่างกว้างขวางมาก
deduce - ได้ข้อสรุป ***
facilitate - ทำให้สะดวกขึ้น
gonna - going to
strain - ทำให้ตึง,เครียด
sidetrack - ทำให้ออกนอกประเด็น
disciple - ลูกศิษฐ์
urge - กระตุ้น,แรงกระตุ้น
gotta - have got to, have got a
grasp - เข้าใจ,จับ,ความสามารถในการเข้าใจ
confront - เผชิญหน้า
enthusiasm - ความกระตือรือร้น,สิ่งกระตุ้นความสนใจ
posture - แสดงท่า,วางท่า,ทัศนคติ
tricky - เจ้าเล่ห์,หลอกลวง
weird - แปลกประหลาด, เกี่ยวกับโชคชะตา
eternal - ที่ไม่เปลี่ยนแปลง,ที่อยู่ชั่วนิรันดร์
conviction - ความเชื่อมั่น
embarrassed - ลำบากใจ ***
possessed - ถูกครอบงำทางจิตใจ
mesmerize - สะกดจิต
indecent - ไม่เหมาะสม,หยาบคาย
relieve - ผ่อนคลาย, ลดภาระ
apprentice - ผู้ฝึกงาน
restless - กระสับกระส่าย
tickle - จักจี้,รู้สึกคัน
beside - เทียบกับ,อยู่ข้าง,นอกเหนือไปจาก
insult - การดูถูก,วาจาหยาบคาย
strike out - ซัดออกไป,พลาดโอกาส
tolerance - ความอดกลั้น, การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
acquaintance - คนรู้จัก
barely - เรียบง่าย
bear - ทน
crawl - คลาน
regret - เสียดาย เสียใจ
digress - พูดนอกเรื่อง
decent - เหมาะสม
distract - ไขว้เขว
cheat - การคดโกง,คนโกง
penalty - ใทษ,การลงโทษ
beneath - อยู่ข้างล่าง
deserve - สมควรได้รับ
anyway - นอกจากนั้น
pupil - นักเรียน
call ? off - เลื่อน, อยู่ห่างๆ
assault - การจู่โจม
impatient - ใจร้อน
composer - นักแต่งเพลง
forgery - การปลอมแปลง
approve - เห็นดวย,อนุมัติ
craft - งานศิลปะ
obligation - สัญญาผูกมัด,หน้าที่,ความรู้สึกเป็นบุญคุณ
farewell - การกล่าวลา
diminish - ทำให้ลดลง
brevity - ระยะเวลาสั้น,การใช้คำที่สั้นกระชับ
campaign - การรณรงค์ การหาเสียง
veritable - จริง
dispensable - ที่ไม่จำเป็น
stubborn - ดื้อรั้น
imitate - เลียนแบบ
thirst - ความกระหาย
protest - ยืนยัน,คัดค้าน
camouflage - การอำพราง
ceremony - พิธีการ
struggle - ดิ้นรน,ต่อสู้
frankly - อย่างตรงไปตรงมา
aggregate - ผลรวม รวบรวม
trustworthy - น่าไว้วางใจ
absurd - ไร้สาระ
pursue - ไล่ตาม ทำให้ลุล่วง
ally - คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
vital - เกี่ยวกับชีวิต, สำคัญมาก, ที่ทำให้ถึงตายได้, มีชีวิตชีวา
hesitation - ความลังเล
spar - การทะเลาะ การต่อยมวย
insurmountable- ซึ่งยากเกินกว่าจะเอาชนะได้
sophisticate - ซึ่งมีประสบการณ์มาก
altruist- ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
simplistic - ง่าย
bow - โค้งคำนับ
wound - บาดเจ็บ,บาดแผล
disgrace - ความเสื่อมเสีย
sigh - ถอนหายใจ
tuition - ค่าเล่าเรียน
stickler - ความยุ่งยาก
orderliness - ความเป็นระเบียบ
discipline - ข้อบังคับ
extrovert - เอาใจใส่